นิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 27 พฤษภาคม2564 นิเทศ ติดตาม การประกันคุณภาพและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทุกประเภทปีงบประมาณ พ.ศ2564 โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ และ โรงเรียนอนุบาลกฤษณพรรณ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน