สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันแรก และติดตามการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  1  มิถุนายน  2564  นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์  ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายไพศาล  ที่รัก  รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนางสาวนรีพัฒน์  ณรุจวรกิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ในวันแรก และติดตามการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการระวังป้องกัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19  ในสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน      อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า การดำเนินการของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสถานศึกษามีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และรัดกุม ผ่านการเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop + (TSC+) ของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 44 ข้อเรียบร้อยแล้ว