นิเทศ ติดตาม กิจกรรมและโครงการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 นำโดยนางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วยนายสมคิด ศรีธร,นางยพเก้า ที่รัก,นางสาวสิริสังวาลย์ คำเรือง,นายวรวิทย์ ลืนคำ,นางสาวบุปผา ต่อเชื้อและนางสาวขวัญทิชา ศรีธร คณะศึกษานิเทศก์ และนิติกร เจ้าหน้าที่ศธจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 7ท่าน จะเข้านิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านวนาหลวง และจุดเสี่ยงภายในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

1.นิเทศ ติดตามโรงเรียนโครงการIFTE ประจำปี2564
2.ออกตรวจติดตามพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.นิเทศ ติดตามโครงการงานอาชีพ และเวทีประชาคมฯ
4.นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูล กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
5.นิเทศ ติดตามเก็บข้อมูล การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานลูกเสือ ยุวกาชาด ชุมนุม และนักศึกษาวิชาทหาร