ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เข้านิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี2564 ณ โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่21 มิถุนายน2564 นายสมคิด ศรีธร ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เข้านิเทศ ติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี2564 ณ โรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน