นิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน1.โครงการIFTE ประจำปี2564

วันที่ 17มิถุนายน 2564 เวลา09.00-16.30น.นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯพร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ศธจ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 6 ท่าน เข้านิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน1.โครงการIFTE ประจำปี2564
2.ออกตรวจติดตามพฤติกรรมนักเรียนนักศึกษา ของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3.งานเศรษฐกิจพอเพียง(สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
4.งานลูกเสือ ยุวกาชาดในการจัดการเรียนการสอน
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน