การอบรมแกนนำจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างภูมิคุมกันในการป้องกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแแม่ฮ่องสอนได้เป็นประธานเปิดพิธี
โครงการ “ขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 -2565)
ในสถานศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน”  ในระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม  2564 ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ ตำบลผาบ่อง
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านเสาหิน
2.โรงเรียนบ้านวนาหลวง
3.โรงเรียนบ้ารห้วยผึ้ง
4.โรงเรียนบ้านรักไทย
5.โรงเรียน ตชด.(บ้านแสนคำลือ)