การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เสริมขวัญและกำลังใจ ณ กศน.ตำบลแม่สามแลบ

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา ลาภสุวัจนานนท์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ นำโดยนางสุทธิพร สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการแและติดตามประเมินผล, นางศิริพร วันวา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รวมทั้ง นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน,นางสาวนรีพัฒน์. ณรุจวรกิตติ์ ผู้อำนวยการนิเทศ ติดตามและประเมินผล,นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ ศธจ.มส ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจ แก่นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ประจำ กศน.ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย   จังหวัดแม่ฮ่องสอน