ลงพื้นที่ตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติรอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564  นายกฤษณะ  เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้นำคณะหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา  ประกอบด้วย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 และเขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน  กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน    ผู้แทนสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผู้แทนสังกัดการศึกษาเอกชน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้ารายงานผลการดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ในการลงพื้นที่ตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติรอบ 2  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย