ประชุมออนไลน์ ชี้แจงศูนย์สอบ O-met ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมด้วย นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนายสมคิด ศรีธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการทดสอบผลสัมฤทธิ์ O-net ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ชี้แจงศูนย์สอบ O-met ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน