การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เป็นประธานการคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 (รับรางวัลเข็มลูกเสือเสมาเชิญชูเกียรติ) เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติ เกิดขวัญกำลังใจ ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เกิดเจตคติที่ดีต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี  โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประเภทครูผู้สอนและประเภทผู้ให้การสนับสนุน ผลการคัดเลือก ประภทผู้บริหารสถานศึกษา นายธวัช โลกา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , ประเภทครูผู้สอน ว่าที่ ร.ต.เมฆิน  มั่นชูขวัญสิริ ครูโรงเรียนบ้านน้ำปิง และประภทผู้ให้การสนับสนุน นายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้มี นายมนัส จันทร์กุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกองมู, นางสาวยนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล,นายสมคิด ศร๊ธร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน,นายนำพล รัตนศาสตรชาญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา, นางนพเก้า ที่รัก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และนางสาวขวัญทิชา ศรีธร เจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก