ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลด้านการศึกษา พ.ศ.2565 -​2568 เขตตรวจราชการที่ 15 และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค (เขตตรวจราชการที่ 15)

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลด้านการศึกษา พ.ศ.2565 -​2568 เขตตรวจราชการที่ 15 และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับภาค (เขตตรวจราชการที่ 15)