ประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการการศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นำโดย นายไพศาล ที่รัก เป็นประธานเข้าร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการการศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)