ประชาสัมพันธ์”ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม”จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชาสัมพันธ์ ถึงผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน ที่ได้สมัครเข้ามาที่ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจัทราเกษม” รอบที่ 1 และรอบที่ 2 (เพิ่มเติม) ซึ่งได้มีการเปิดเพื่อรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 25464 จำนวน 10 หลักสูตร ที่ผ่านมานั้น

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประสานอำนวยความสะดวก และทำหน้าที่สื่อสาร เพื่อให้การเรียนรู้ดังกล่าวนั้นมีประสิทธิภาพ และเอื้อประโยชน์อันสูงสุดให้แก่ทุกท่าน จึงมีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ “แม่ฮ่องสอนตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์” ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

ดังนั้นจึงขอทุกท่านที่ได้สมัครเข้าเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์ทั้ง 10 หลักสูตรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้ามาในกลุ่มไลน์ “แม่ฮ่องสอนตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์” ตาม QR Code นี้ เพื่อการนัดหมายสื่อสารทำความเข้าใจในการเรียนรู้ครั้งนี้ในลำดับต่อไป

เบอร์โทรผู้ติดต่อประสานงาน ศน.นรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ 099-2989515

ศน.สมคิด ศรีธร 093-2298269

ศน.นพเก้า ที่รัก 094-5169495