เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษมหลักสูตรที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคมไทย วิทยากรรับเชิญ คือศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

ผู้ประสานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษมหลักสูตรที่ 2 วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เรื่องคุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคมไทย วิทยากรรับเชิญ คือศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ