โครงการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2564

เดือนสิงหาคม 2564 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินโครงการนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ ประสบการณ์ ที่จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ติดตาม ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาต่างๆ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมพัฒนากิจกรรมยุวกาชาด ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง คือ

  1. โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  2. โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
  3. โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม
  4. โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง