กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่พิจารณาโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีพ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านป่าลาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่พิจารณาโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปีพ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านป่าลาน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษานำหลักการด้านลูกเสือมาปลูกฝังหลักคิดที่ถูกต้องแก่เยาวชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีความพอเพียง มีระเบียบวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยใช้กระบวนการด้านลูกเสือสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการทางสังคมแก่เยาวชนเป็นพลเมืองดีของประเทศ ต่อไป