เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่3 เรื่อง โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปทิศทางใด

ผู้ประสานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่3 เรื่อง โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เส้นทางวิชาชีพครู จะก้าวเดินไปทิศทางใด วิทยากรรับเชิญคือ นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง
นายธนชน มุทาพร
ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ