จัดประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ และคณะกรรมการดำเนินงาน ได้จัดประชุมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน