เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่4 เรื่องแง่มุมประวัติศาสตร์ สู่การก้าวเดินไปอนาคต

20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ประสานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูและบุคคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 4 เรื่อง แง่มุมประวัติศาสตร์ สู่การก้าวเดินไปอนาคต โดย ศาสตราจารย์พิเสษ ธงทอง จันทรางศุ