จัดกิจกรรมการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 20 – 21 สิงหาคม ๒๕๖4
นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ระดับปฐมวัย ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเปิดเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายระดับปฐมวัย ให้มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย เข้าร่วมนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practices) จำนวน 37 ผลงาน