เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 5 EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย โดย ผู้ช่วยศาสตรตตราจารย์ ดร. ปนัดดา ธนเศรฐกร

24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผู้ประสานงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเรียนรู้ตลาดนัดออนไลน์วังจันทรเกษม หลักสูตรที่ 5 EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของการศึกษาไทย โดย ผู้ช่วยศาสตรตตราจารย์ ดร. ปนัดดา ธนเศรฐกร