การประชุุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรตามหลักธรรมาภิบาล “ข้าราชการยุคใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต” การบริหารงบประมาณและวินัยการเงินการคลัง

28 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรตามหลักธรรมาภิบาล “ข้าราชการยุคใหม่ไม่ทนต่อการทุจริต” การบริหารงบประมาณและวินัยการเงินการคลัง วิทยากรผู้บรรยาย นายกรีภพ บูรพาแสงสูรย์ และนายทินภัทร โพธิศาสตร์ กลุ่มตรวจสอบกรณีพิเศษ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ (จังหวัดเชียงใหม่) ณ ห้องประชุม บ้านไร่ไผ่หวาน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน