งาน 111 ปี กลุ่มชาติพันธ์ุเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 นำโดยนางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตต์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตาม และนางสาวสิริสังวาลย์ คำเรือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายจาก นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงาน 111 ปี กลุ่มชาติพันธ์ุเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ลานสิงห์คู่ วัดพระนอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน