ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เรื่องการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในการพัฒนางาน Performance Agreement: PA

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวนรีพัฒน์ ณรุจวรกิตติ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้ประชุมคณะศึกษานิเทศก์เรื่องการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในการพัฒนางาน Performance Agreement: PA รอบปีงบประมาณ ( 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของปีถัดไป ) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน