การติดตามวิทยฐานะ ว.21

ตามมติ กศจ.แม่ฮ่องสอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามวิทยฐานะ ว.21 ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดนั้น ทั้งนี้คณะกรรมการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกติดตามข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูที่ขอมีวิทยฐานะ (ชำนาญการพิเศษ)