คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) ระดับจังหวัด

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว.21) ระดับจังหวัด ได้ออกตรวจติดตามและประเมินผลให้เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดนั้น ทั้งนี้คณะกรรมการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกติดตามข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูที่ขอมีวิทยฐานะ (ชำนาญการพิเศษ) ดังนี้