การเรียนรู้กิจกรรมยุวกาชาด ผ่านระบบ onlineตามโครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย และชุมนุมยุวกาชาด เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี

กำหนดให้จัดกิจกรรม 2 วัน คือ วันที่ 26 – 27 มกราคม 2565 โดยมีลักษณะเป็นการจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในรูปแบบเรียนรู้ผ่านระบบ online เกี่ยวกับกิจกรรมหลักของยุวกาชาด จำนวน 4 กิจกรรมและกิจกรรมพิเศษ มีเป้าหมายให้สมาชิก
ยุวกาชาด และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 26 มกราคม 2565
(มีเกียรติบัตรมอบให้เมื่อเข้ารับการทดสอบในกิจกรรม)
📌 กิจกรรมกาชาดและยุวกาชาด
(โดย โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม)
– รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 10.00 น.
– รอบที่ 2 เวลา 12.30 – 14.00 น.

📌 กิจกรรมสุขภาพ
(โดย โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี)
– รอบที่ 1 เวลา 08.30 – 10.00 น.
– รอบที่ 2 เวลา 12.30 – 14.00 น.
📌 กิจกรรมสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดี
(โดย โรงเรียนสฤษดิเดช)
– รอบที่ 1 เวลา 10.15 – 11.45 น.
– รอบที่ 2 เวลา 14.15 – 15.45 น.

📌 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
(โดย โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์)
– รอบที่ 1 เวลา 10.15 – 11.45 น.
– รอบที่ 2 เวลา 14.15 – 15.45 น.