กิจกรรมประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)

วันที่ 2-5 มีนาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2564 ขอรับการประเมิน 3 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน โรงเรียนล่องแพวิทยา และโรงเรียนบ้านแม่หลุย