การประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดสรรงบประมาณและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดสรรงบประมาณและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน