การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ การวางผังนโยบายระดับประเทศ ระยะแรก

วันพุธที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

          นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้นางวราภรณ์  ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายกรณ์กฤษฏิ์ เก่งวิการณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๓ “การจัดทำกรอบนโยบายการใช้พื้นที่ของประเทศ และกรอบนโยบายการพัฒนาภาค” ณ ห้องดอยตุง โรงแรมเดอะริเวอร์รี บาย กะตะธานี คอลเลคชั่น จังหวัดเชียงราย ในรูปแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบ Zoom Webinar