การประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ และเข้ารับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ไว้เพื่อแสดงว่า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การสนับสนุนการจัดโครงการหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ นอกจากนี้ นางสาวขวัญทิชา ศรีธร พนักงานจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมและผู้มอบเกียรติบัตรและรางวัล ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน