นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.

          นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนและคณะศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศติดตามและประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์และโรงเรียนอนุบาลจรัสศรี อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน