การประชุมคณะทำงานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำปี ๒๕๖๕ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ครั้งที่  ๖/๒๕๖๕

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในที่ประชุมคณะทำงานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและร่วมพิจารณาวางแผนการขับเคลื่อนงานตามกิจกรรมโครงการที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน