นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านรักไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

          นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายภาณุวัฒน์ มากวงษ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะศึกษานิเทศก์ ได้นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน