การประชุม ก.ค.ศ. ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลตาม ม.๑๑ แห่งพรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช.

วันอังคาร ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

  นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตาม ม.๑๑ แห่งพรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช.      ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน