ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

  นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจาก นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน