การประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

  นางวราภรณ์ ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสุภาทิพย์ เมืองช้างสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนางธัญชนก ศรีสุนันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจาก นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน