การประชุมสัมมนา เรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา   และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคเหนือ

วันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

          นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นางวราภรณ์  ฟูสามป๊อก รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภาคเหนือ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่