กิจกรรมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันอังคารที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.

          นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายอรรถนนท์ อุดคำมี ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และ นางธัญชนก ศรีสุนันทา ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕           โดยมี นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมฯ ณ เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน