การประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

  นางสมรัตน์ สุคนธ์สราญ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มและข้าราชการบรรจุใหม่ในตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน