งานวิจัยทางการศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการแบบบรูณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานวิจัยทางการศึกษาเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการแบบบรูณาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดทำโดย นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์