การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2566

ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้างหน่วยงาน
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
08 Q&A
09 Social Network
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปี 2566
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน 2566
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 2566
017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2565
018 E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
014 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
015 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ปี 2565
016 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
020 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566
023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2566
024 การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
025 หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2566
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565
การร้องเรียนการทุจริต 2565
027 แนวปฏิบัติ การจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2565
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2566
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 2565
นโยบาย No Gift Policy
031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policyจากการปฏิบัติหน้าที่ 2566
032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2566
033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ระยะ 6 เดือน 2566
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 2566
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2566
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2566
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
034 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2566
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 2566
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม 2566
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2566