ข้อ 39 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การประชุมดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ITA ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 https://www.mhspeo.go.th/archives/677